ความหมายของ - ละไว้ในฐานที่เข้าใจ

ละไว้ในฐานที่เข้าใจ

ละไว้ในฐานที่เข้าใจ (ละไว้ = ก. ทิ้งไว้, ปล่อยไว้) (ในฐาน = น. ที่ตั้ง) (ที่เข้าใจ = ก. รู้เรื่อง) ซึ่งเป็นประโยคเชื่อมเหตุการณ์

ละไว้ในฐานที่เข้าใจ จำแนกออกได้ดังนี้

ละ = ความหมายคือ ?

ละ ๑


(๑) ก. อาการที่แยกตัวให้พ้นจากสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องอยู่ เช่น ละถิ่น ละบ้าน ละสมณเพศ

(๒) ก. ทิ้งไว้, ปล่อยไว้, เช่น ละไว้ในฐานที่เข้าใจ ละพยศ

(๓) ก. เว้นว่างคำหรือข้อความไว้ไม่กล่าวให้เต็ม โดยใช้เครื่องหมาย ฯ หรือ ฯลฯ เรียกว่า ไปยาลน้อย หรือ ไปยาลใหญ่ หรือเขียนว่างเป็นจุด ๆ ดังนี้ … หรือเว้นว่างไว้โดยใช้เครื่องหมายดังนี้ – ‘ – แสดงว่ามีคำหรือข้อความซํ้ากับบรรทัดบน.

(๔) ว. คำประกอบคำนามให้รู้ว่าเป็นหน่วยหนึ่ง ๆ หรือส่วนหนึ่ง ๆ ในจำนวนรวม ซึ่งกำหนดเป็นราย ๆ ไป เช่น คนละ ปีละ, คำประกอบกริยาเพื่อเน้นความให้มีนํ้าหนักขึ้น เช่น ไปละ เอาละ.

ลูกคำของ “ละ ๑” คือ ละทิ้ง ละลด ละวาง ละเมิน ละเลย ละเว้น ละโลก

ละ ๒


ว. คำใช้ประกอบหน้าคำ ก็ เป็น ละก็ เพื่อเน้นความให้กระชับขึ้น เช่น เด็กละก็ซนอย่างนี้.

ฐาน = ความหมายคือ

ฐาน ๑


[ถาน] น. ที่ตั้ง เช่น ฐานทัพ, ที่รองรับ เช่น ฐานพระพุทธรูป. (ป.).

ลูกคำของ “ฐาน ๑” คือ ฐานกรณ์ ฐานบัทม์ ฐานราก ฐานสิงห์ ฐานเขียง ฐานเชิงบาตร ฐานเท้าสิงห์

ฐาน ๒, ฐาน-, ฐานะ


(๑) [ถาน, ถานะ-] น. ตำแหน่งหน้าที่ เช่น เธอต้องรับผิดชอบในฐานที่เป็นหัวหน้าห้อง (ป.).

(๒) น. หลักฐาน, ลำดับความเป็นอยู่ในสังคม เช่น ทุกคนยอมรับรู้ฐานะในสังคมของเขา. (ป.).

ลูกคำของ “ฐาน ๒, ฐาน-, ฐานะ” คือ ฐานันดร ฐานันดรที่ ๔ ฐานานุกรม ฐานานุรูป ฐานานุศักดิ์

ฐาน ๓


สัน. เพราะ เช่น ถูกลงโทษฐานละเลยหน้าที่.

ฐาน ๔


(คณิต) น. เส้นหรือพื้นที่ซึ่งถือว่าเป็นส่วนรองรับรูปเรขาคณิต เช่น ฐานของสามเหลี่ยม ฐานของกรวย, จำนวนที่ใช้เป็นหลักในการสร้างจำนวนอื่น ๆ โดยการยกกำลังหรือหาค่าของลอการิทึม เช่น จำนวน ๓ ใน ๓๔ (= ๘๑) จำนวน ๗ ใน log7 49 (= ๒), จำนวนที่บอกปริมาณในแต่ละหลักของตัวเลข เช่น เมื่อ ๖๓๕ เป็นตัวเลขฐาน ๑๐ ใช้สัญลักษณ์ว่า ๖๓๕๑๐ ซึ่งแทน ๕ + (๓ x ๑๐) + (๖ x ๑๐๒) เมื่อ ๖๓๕ เป็นตัวเลขฐาน ๗ ใช้สัญลักษณ์ว่า ๖๓๕๗ ซึ่งแทน ๕ + (๓ x ๗) + (๖ x ๗๒).

เข้าใจ = ความหมายคือ ?

ก. รู้เรื่อง, รู้ความหมาย.

  แม่คำของ “เข้าใจ” คือ   

ขอบคุณข้อมูลจาก: พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๕๔
คำที่สืบค้น: ละ, ฐาน, เข้าใจ https://dictionary.orst.go.th

ติดตามเราได้ที่:

Check Also

ปลูกต้นไม้ในห้องให้สวยและรอดตายได้อย่าง? มาดูกัน

ใส่ความเห็น