เมื่อ “AI” มีบทบาททางการตลาด

     AI หยั่งรู้ กำหนด ความต้องการซื้อและความต้องการขายจากการประมวณผล Data Commerce ลดปัญหาสินค้าเกินดุลยภาพ สร้างเสถียรภาพในตลาด E-Commerce โดยผู้ซื้อและผู้ขายไม่ต้องวิเคราะห์ว่า ต้องการจะซื้อ หรือต้องการจะขายสิ่งใด และAIจะเป็นผู้ให้คำตอบคุณ

     AI คือ ปัญญาประดิษฐ์ ที่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่ถูกป้อนเข้าระบบ แล้วทำการประมวลผล คล้ายความฉลาดของมนุษย์ และกำหนดผลลัพธ์ที่เป็นการกระทำได้ รู้จักภาษาต่างๆทั้งทาง software และ Hardware เกิดจากการประมวลผลให้รู้จักภาษามนุษย์ 

เมื่อ AI เข้ามามีบทบาทในการควบคุมฐานข้อมูล การตั้งเงื่อนไขที่จพปกป้องผู้บริโภคจำกัดขอบเขตของฐานข้อมูลลูกค้า โดย GDPR (General Data Protection Regulation) ระบบการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป เพื่อกำหนดเงื่อนไขห้ามมิให้ข้อมูลลูกค้ารั่วไหล ซึ่งในประเทศไทยได้กำหนดกฎหมายลูกออกมามีชื่อว่า PADP (Personal Data Protection Act)เป็นพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ป้องกันการละเมิดลิขสิทธ์

     ทั้งนี้การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการวิเคราะห์ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าเป็นหลัก เพื่อให้เกิดผลดีกับทั้ง2ฝ่ายควรแจ้งให้ลูกค้าที่เคยมาใช้บริการในฐานข้อมูลรับรู้กับความเคลื่อนไหวของข้อมูลบุคคลจะช่วยให้เกิดความปลอดภัยกับลูกค้า

Check Also

ปลูกต้นไม้ในห้องให้สวยและรอดตายได้อย่าง? มาดูกัน

ใส่ความเห็น