การลงทุน

*การลงทุนคือ การนำสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปแลกเปลี่ยน เช่น แรงกาย ความคิด ทรัพย์สิน โดยการลงทุนนั้นอาจเพิ่มมูลค่าหรือลดมูลค่าลงก็ได้